Klauzula Informacyjna 

w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z terapii IFS oraz z serwisu martabielicka.pl
(dalej jako Klauzula) 

 1. Administratorem danych osobowych jest Self-Space Marta Bielicka, NIP: 9581496259 (dalej jako Administrator). 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które zamierzają skorzystać z terapii IFS i zapisują się na terminy konsultacji udostępniane w serwisie internetowym Administratora (dalej jako Uczestnicy) lub też za pośrednictwem telefonu / poczty email. Terapia IFS prowadzona jest stacjonarnie w Gdyni oraz na odległość – za pomocą sieci publicznej Internet i przy wykorzystaniu narzędzi (usług) Internetowych podmiotów trzecich, niezależnych od Administratora. Terapia IFS prowadzona jest na podstawie umowy pomiędzy Uczestnikiem a terapeutą, z którym nawiązanie kontaktu umożliwia Administrator. 
 3. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem: 
  • 1)  telefonicznie pod numerem: +48 575 992 875 
  • 2)  na adres poczty elektronicznej: bielicka.marta@gmail.com
  • 3)  na adres korespondencyjny: Abrahama 61/19 81-593 Gdynia
  • 4)  za pomocą formularza dostępnego na stronie martabielicka.pl
 1. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji, aby uwierzytelnić osobę zgłaszającą się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie oraz z zachowaniem wymogów: 

 

  • 1)  ustawy z dnia 29-go sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), 
  • 2)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-go kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
 1. Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie, jednak w przypadku niepodania tych danych, niewyrażania zgody na ich przetwarzanie lub jej cofnięcia, przeprowadzenie terapii może okazać się niemożliwe. 
 2. W przypadku, gdy Terapia IFS prowadzona jest na odległość, za pośrednictwem sieci publicznej Internet, w tym za pomocą narzędzi udostępnianych przez podmioty inne aniżeli Administrator (usługi internetowe o nazwie Zoom, Whatsapp), przetwarzanie danych osobowych za pomocą tych narzędzi odbywa się na zasadach określonych przez ich dostawców. Uczestnik może się zapoznać się z tymi zasadami pod adresem: 

 

  • 1)  Zoom: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html 
  • 2)  Whatasapp https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/?lang=pl 
 1. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Klauzulą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przed rozpoczęciem korzystania z terapii IFS.
 2. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail). Uczestnik odpowiada za podawane przez siebie dane osobowe, w tym ich zgodność z prawem, poprawność i kompletność. 
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie, w jakim jest to niezbędne: 

 

  • 1)  w celu umożliwienia zapisania się i przeprowadzenia terapii IFS na odległość, za pomocą sieci publicznej Internet, lub stacjonarnie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), 
  • 2)  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na ochronie jego praw, 
  • 3)  w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
 1. Na podstawie osobnej zgody Uczestnika jego dane mogą być przetwarzane przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem do celów marketingowych, w tym kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika.
 2. Usługodawca stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych osobowych podmiotom nieuprawnionym oraz zapobiegające utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu takich danych.
 3. Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, że pozyskuje i przetwarza dane adekwatne do oznaczonych celów ich przetwarzania oraz w sposób zgodny z prawem i merytorycznie poprawny.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo będzie to niezbędne w związku z realizacją Umowy, w tym jej rozliczenia i ewentualnego dochodzenia roszczeń (przynajmniej przez okres przedawnienia) oraz wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
 5. Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które przetwarzają te dane w jego imieniu, w szczególności świadczącym usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, hostingowe i marketingowe. Administrator zapewnia, że podmioty wskazane w zdaniu pierwszym będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie umowy oraz zgodnie z prawem i w celach określonych w Klauzuli. 
 6. Administrator, tylko gdy okaże się to konieczne dla osiągnięcia celu, w jakim pobrano dane osobowe, zastrzega sobie prawo: (a) przekazywania danych osobowych do państw i organizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), (b) podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania. 
 7. Uczestnik może w każdym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do: żądania dostępu do danych i otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) danych lub ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; żądania przeniesienia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.